top of page

Laarderweg 27-31

En hoe de gemeente er alles aan doet om NIET mee te denken en werken. 

Van leegstand naar 3 betaalbare woningen

Laarderweg 27-31

Inleiding

Wij, Makeltrent, willen graag bijdragen aan de crisis die nu spelen.

Wij willen leegstand wil  tegengaan en in wil zetten op duurzame en betaalbare woningen en duurzaam deelvervoer. Daarbij spelen wij  in op de gemeentelijke visies en wensen om zo de synergie te realiseren die gewenst is conform o.a. coalitieakkoord & mobiliteitsvisie 2040.

Echter is dat makkelijker gezegd dan gedaan want in deze casus kunnen wij aantonen dat de gemeente op geen enkele manier meedenkt en werkt en denkt op geen enkel vlak mee. Van de vijandige tone of voice, de fouten in verschillende schrijven en het moedwillig niet mee willen gaan in de kansen die er liggen of het niet aan willen gaan van een gesprek om de kwestie te beslechten is niet hoe een verbindende overheid hoort te werken. 

Daarom willen wij op deze onepager openheid in stukken geven om aan te tonen dat de gemeente Gooise Meren niet goed omgaat met deze kwestie en consequent aanstuurt op de route van conflict (bezwaar en beroep), geen dialoog aan wil gaan en zich onterecht verschuilt achter processen en regels.

 

Want dit is de enige manier om ze te bereiken en aan te tonen dat zij misbruik maken van het ongelijke speelveld. Ik hoop dat dat het beschikbaar stellen van deze casus kan bijdragen aan een een verbetering van het overheidsorgaan. Een spiegel voor het gemeentelijke orgaan waarin zij vastzitten in haar eigen bureaucratie regels en op geen enkele manier daar van af willen wijken omdat de tijd hier naar vraagt. 

Daarbij hebben wij consequent en meermaals verbinding  gelegd en meerdere handtoereiking gedaan om met elkaar in gesprek te gaan, echter zonder enig succes. 

Het verhaal is dat de gemeente een jaar heeft gedaan over het behandelen van een bezwaarprocedure (waarbij alle wettelijke termijnen overschreden zijn) en waarna zij  vervolgens het positieve advies van de commissie naast zich neerlegt op foutieve redenatie. Hierdoor  waardoor wij weer beroep moeten aantekenen om ons gelijk te halen. 

De kwestie is dat wij van een lege winkel, 3 betaalbare woningen willen realiseren. Onze buren, drie deuren verderop hebben ook een vergunning gekregen waarbij de winkel getransformeerd is naar wonen. 

 

Wij voldoen aan parkeerbeleid en hebben om zelfs een deelauto geopperd om door te kunnen en om geen conflict te realiseren. En ondanks het positieve advies van de bezwarencommissie wil men met deze oplossing niet meewerken ondanks dat gemeentelijk beleid expliciet aangeeft dat ze in deelvervoer stimuleren en in gesprek gaan met partijen die dit willen realiseren. Loze woorden zonder enige daadkracht. 

 

En daadkracht is nou exact waar de crux ligt. De vergunning is in december 2021 geweigerd en de bezwaarprocedure heeft exact een jaar geduurd. In december 2022 heeft men het advies van de bezwarencommissie naast zich neergelegd en besloot men niet mee te werken. 

Vergunningen worden geweigerd, de bezwaarprocedure duurt een jaar

Worden wettelijke termijnen maximaal overschreden en is het onmogelijk om met iemand vanuit het gemeentehuis een goed en eerlijk gesprek te hebben. In alles is voelbaar dat zij bepalen en jij op het ongelijke speelveld geen eerlijke kans krijgt. 

En dat is gek als je echt wil bijdragen en de argumentatie van de gemeente flinterdun en foutief is. Dit ondermijnt het hele vertrouwen in het politieke bestel. Een overheid hoort er te zijn voor haar inwoners/ondernemers en als zij op alle fronten niet willen communiceren, niet oplossingsgericht willen denken en ons vervolgens een route induwt waarin wij nogmaals extra kosten mogen maken omdat zij hun werk niet goed doen is het tijd om op een andere manier de overheid verantwoordelijk te maken.    

Men schuilt achter regels en processen expres om de dialoog uit te weg te gaan. Men heeft geen besef hoe onbewust onbekwaam ze zijn en ik hoop dat dat het beschikbaar stellen van deze casus kan bijdragen aan een een verbetering van het overheidsorgaan. Een spiegel omdat de politiek vastzit in haar eigen bureaucratie. Haar eigen regels die de grote doelen om zeep helpen zonder ook maar een escape mogelijkheid of de durf om mee te werken. 

Dit is niet wenselijk en vraagt om verandering. Verandering in mindset en werkwijze om zo met elkaar de problemen van deze tijd samen aan te pakken.

Wij willen waarde creëren en van betekenis zijn maar worden door de gemeente(s) op grote schaal tegengewerkt ipv gefaciliteerd. Wij worden met zulke ontwikkelingen in een bureaucratische molen genomen waar snelheid, oplossingsgerichtheid en een eerlijk gesprek niet bestaan. Dit moet echt anders. 

Dus vandaar wij willen vooruitgang en zijn het zat om consequent benadeeld te worden door bureaucratie terwijl wij juist willen bijdragen aan de maatschappelijke doelen. Leegstand omzetten naar betaalbare woningen, Wij willen electrisch deelvervoer stimuleren en eigen auto's gebruik verminderen. Wij willen de woningen gasloos bouwen en daarbij onze bovenwoningen beter isoleren. Wij willen investeren in de stad, maakt niet uit waar! Wij willen waarde creëren en van betekenis zijn maar worden door de gemeente(s) op grote schaal tegengewerkt ipv gefaciliteerd. Wij worden met zulke ontwikkelingen in een bureaucratische molen genomen waar snelheid, oplossingsgerichtheid en een eerlijk gesprek niet bestaan. Dit moet echt anders. 

Hugo de Jong heeft aangegeven dat hij de gemeentes de tools wil geven om trage projectontwikkelaar aan te pakken. Ik draai graag deze stelling om want ik kan aantonen dat de onwil ook vanuit de gemeentehoek komt. We moeten elkaar scherp houden en vandaar dat wij deze kwestie online hebben gezet. 

Want het niet halen van maximale termijnen, het verspreiden van valse waarheden, het niet willen inzien dat hun beleid een fout bevat en vervolgens de persoon die ze er op benadrukt en een mooie duurzame oplossing aandraagt, tegenwerkt, geen gesprek wil voeren want hun beleid is heilig. 

Zelfs de precedentvorming van de buren, 3 deuren verder, waar een winkel getransformeerd is naar woonfunctie weegt men niet mee. Hier is onze interpretatie van het de parkeerberekening toegepast, conform parkeerbeleid maar wel men bij ons niet in wil geloven.

 

 Dus worden wij ondernemers op een ongelijk speelveld nooit gehoord worden en altijd maar de route van conflict en kostenmoeten aangaan zonder ook enige hoop om dit proces te stoppen of dichter bij elkaar te komen. 

Wij zijn klaar met dit proces en werkwijze omdat dit vooruitgang en het behalen van onze doelen in de weg zt

 

Graag nemen wij je mee in het proces om aan te tonen waarom dit systeem en deze werkwijze niet de route die de gemeente beloopt gebaseerd is op ongelijkwaardigheid en daar maximaal misbruik van maakt.

Locatie/plan

Laarderweg 27/31 te Gooise Meren

De winkel is in 2021 leeggekomen waarna een vergunning is ingediend om de winkel te transformeren naar 3 betaalbare woningen. Daarnaast is de winkel ook te huur gezet op Funda in Business. De winkel staat echter al 1,5 jaar te huur zonder enig resultaat. Want er staan meerdere gebouwen al langer leeg dus het straatbeeld is 

Leegstand omzetten naar betaalbare woningen, electrisch deelvervoer creeren en stimuleren en daarbij eigen auto's gebruik verminderen.

 

Wij willen de woningen gasloos bouwen en mede de bovenwoningen beter isoleren en van het gas af krijgen.

Onze buren hebben iig al en vergunning gekregen 

 
 

Chronologie

Test

21 juni 2021:              Vergunning ingediend

23 december 2021:   Vergunning geweigerd

28 januari 2022: Bezwaar ingediend

19 mei 2022: gesprek onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

17 juni 2022:  advies van de commissie bij het college van B&W afgegeven

Advies wordt door de commissie niet aan ons verzonden

Wethouder in september 

Uitnodiging wethouder gesprek. natuurlijk 

Dwangsom ingediend en teruggetrokken om gesprek te krijgen

gesprek afgewezen

22 december college gemaild 

23 december 2022 beslissing ontvangen op bezwaar. 

Waar lopen wij tegen aan

Inhoud:

Niet naleven beleid door erkenning fout in het beleid waarbij een spookbeleid gehanteerd wordt

adequaat handelen op de aangedragen oplossingen

Geen gesprekmogelijk met wethouders en ambtenaren

Ongelijk speelveld, wij lopen achter de feiten aan en worden 

Expres verkeerd toepassen regels voor eigen gewin

wettelijke termijnen maximaal overschreden

Op geen enkele manier oplossingsgerichtheid tijdens het proces

Aansturen op route van conflict (bezwaar, beroep) en geen enkele verbinding.

BIj de buren mag het

aansturen op conflict en schermen met conflict om zo geen verantwoording af te hoeven leggen.

Op geen enkele manier verantwoording nemen

Gemeente is zich van geen kwaad bewust

Naast zich neerleggen advies bezwaarschriftencommissie

Dit is niet hoe overheid zou moeten werken. 

Conclusie

Inhoud:

Niet naleven beleid door erkenning fout in het beleid maar men moedwillig een spookbeleid hanteert

adequaat handelen op de aangedragen oplossingen

Geen gesprekmogelijk met wethouders en ambtenaren

Ongelijk speelveld, wij lopen achter de feiten aan en worden 

Expres verkeerd toepassen regels voor eigen gewin

wettelijke termijnen maximaal overschreden

Op geen enkele manier oplossingsgerichtheid tijdens het proces

Aansturen op route van conflict (bezwaar, beroep) en geen enkele verbinding.

BIj de buren mag het

aansturen op conflict en schermen met conflict om zo geen verantwoording af te hoeven leggen.

Op geen enkele manier verantwoording nemen

Gemeente is zich van geen kwaad bewust

Naast zich neerleggen advies bezwaarschriftencommissie

Dit is niet hoe overheid zou moeten werken. 

Contact

Loop jij ook tegen dit probleem aan of wil je in contact komen omtrent de casus?

123-456-7890 

bottom of page